Δίκαιο Ιθαγένειας

 

Ημερομηνία Αριθμός ΘΕΜΑ
16/12/2014 56 Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί προκειμένου για την πολιτογράφηση αλλοδαπών
23/07/2014 40 Παροχή οδηγιών σχετικά με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας ή λόγω δήλωσης αποποίησης - Άρθρα 16 & 18 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Ν.3284/2004
04/06/2014 34 Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό
22/05/2014 30 Προγραμματισμός συνεντεύξεων και αιτήματα επίσπευσης της διαδικασίας πολιτογράφησης
16/04/2014 11

Τροποποιήσεις Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.4251/2014)

10/02/2014 03 Αποδοχή της αριθμ.401/2013 γνωμοδότησης του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.3838/2010
09/07/2013 Φ.82215/18303 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον εννοιολογικό προσδιορισμό των όρων «ιθαγένεια», «υπηκοότητα» και «εθνικότητα»
07/05/2013 Φ.130181/10352 Μείωση υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα - Παροχή οδηγιών για θέματα πολιτογράφησης
17/04/2013 07 Σύσταση και ρόλος των Επιτροπών άρθρου 15 Ν.3284/2004. Συνδρομή
ουσιαστικών προϋποθέσεων στη διαδικασία κτήσης ελληνικής ιθαγένειας βάσει
του Ν.2790/00, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
02/04/2013 52/Φ.130181/7779 Συμπλήρωση της εγκυκλίου αρ.52 της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών με ΑΔΑ:Β4ΜΒΝ-ΖΜ1